Skip to content

Tag: free

poetry 1

Society

I’m not Christian I’m not Muslim I’m not Gay I’m not Straight I’m not Black I’m not White I’m not Flesh I’m not Bone I’m free In my Zone I’m […]